• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden OSIRIS ADVIES B.V.

Onder OSIRIS ADVIES B.V. wordt in deze algemene voorwaarden verstaan OSIRIS ADVIES B.V. tevens handelend onder de naam Mestbeleid Advies en Winstherstel.
(KvK 59493925, Axelsestraat 235, 4537 AV Terneuzen), dan wel enige aan haar in een groep verbonden rechtspersoon of vennootschap in de zin van artikel 2:24b BW, zoals dat in enig concreet geval volgt uit het aanbod gedaan door of de overeenkomst gesloten met enige OSIRIS ADVIES B.V. -groepsmaatschappij en handelsnamen.

Artikel 1

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van aan OSIRIS ADVIES B.V., alsmede op alle opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten die aan OSIRIS ADVIES B.V.worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de dienstverlening van OSIRIS ADVIES B.V., en worden als derdenbeding bij voorbaat door OSIRIS ADVIES B.V. oor en namens die (rechts)personen en derden aanvaard op de voet van artikel 6:253 BW, zowel voor de verweermiddelen als bedoeld in artikel 6:257 BW als anderszins.

3. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan OSIRIS ADVIES B.V.hetzij aan individuele (indirecte) aandeelhouders, bestuurders en werknemers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door OSIRIS ADVIES B.V.. Hierin kan OSIRIS ADVIES B.V.uitsluitend worden vertegenwoordigd door haar bestuurder(s).
4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing op de overeenkomst met OSIRIS ADVIES B.V., ook niet als Opdrachtgever als eerste verwijzer onder artikel 6:225 lid 3 BW geldt.

Artikel 2       
1. Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
2. De wederpartij van OSIRIS ADVIES B.V.doet door en met het verstrekken van de opdracht afstand van het recht om individuele beroepsbeoefenaren, werkzaam bij of voor OSIRIS ADVIES B.V.of daaraan verbonden, persoonlijk aan te spreken, hetgeen als derdenbeding bij voorbaat door OSIRIS ADVIES B.V.voor en namens die personen wordt aanvaard.

3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij van OSIRIS ADVIES B.V.wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door OSIRIS ADVIES B.V.B.V. van documenten van Opdrachtgever waarop (bijvoorbeeld voorbedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.
4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door OSIRIS ADVIES B.V.B.V. zijn bevestigd, en zodanige afwijkingen kunnen door de wederpartij slechts schriftelijk worden bewezen.

 

Artikel 3     
1. Wederpartij (hierna ook aangeduid als: Opdrachtgever) is in het kader van deze algemene voorwaarden iedere natuurlijke en rechtspersoon die van de diensten van OSIRIS ADVIES B.V.gebruik maakt, een offerte verzoekt dan wel aan wie een offerte is gedaan.

2. Alle aanbiedingen van OSIRIS ADVIES B.V.zijn vrijblijvend en kunnen binnen twee werkdagen na aanvaarding worden herroepen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. Met Prestatie wordt hierna bedoeld: de door OSIRIS ADVIES B.V.krachtens de Overeenkomst met Opdrachtgever te verrichten prestatie en daarmee verband houdende activiteiten. Met Overeenkomst wordt in deze voorwaarden bedoeld: de overeenkomst tussen OSIRIS ADVIES B.V.en Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van de Prestatie (inclusief de daarbij behorende bijlagen). De Overeenkomst komt eerst tot stand, wanneer deze door OSIRIS ADVIES B.V.is aanvaard, dan wel wanneer OSIRIS ADVIES B.V.is aangevangen met de uitvoering daarvan.

Artikel 4

1. Tenzij anders door OSIRIS ADVIES B.V.is aangegeven luiden alle door OSIRIS ADVIES B.V.gegeven prijzen en tarieven in Euro en zijn deze exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Een tussentijdse verandering van wettelijke heffingen en/of verandering respectievelijk indexering van het niveau van lonen en kosten, zal door OSIRIS ADVIES B.V.aan Opdrachtgever worden doorberekend. Met indexering van het niveau van lonen en kosten wordt steeds bedoeld een aanpassing conform de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindex CAO lonen voor zakelijke dienstverlening.
3. Facturering van het loon van Opdrachtgever, waar van toepassing vermeerderd met verschotten en loon/verschotten van ingeschakelde derden, vindt plaats op basis van nacalculatie met inachtneming van de daarvoor geldende tarieven van OSIRIS ADVIES B.V., en als regel per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gerechtigd een passend voorschot te factureren aan Opdrachtgever, te voldoen volgens het volgende artikellid. Voorschotten worden in mindering gebracht op de volgende factuur dan wel de eindfactuur, naar keuze van OSIRIS ADVIES B.V..

4. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige compensatie, korting of verrekening, noch tot opschorting in de zin van artikel 6:52 dan wel 6:262 BW. OSIRIS ADVIES B.V.is gerechtigd om enige betaling door Opdrachtgever toe te rekenen aan hoofdsom, rente en kosten op de door OSIRIS ADVIES B.V.te bepalen wijze, ook indien Opdrachtgever een andere toerekening of omschrijving bij diens betaling vermeld heeft.
5. Reclames omtrent facturen dienen binnen twee weken na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij OSIRIS ADVIES B.V.te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht om daartegen te protesteren komt te vervallen, mede gezien het bepaalde in artikel 6:89 BW.
6. Indien een factuur van OSIRIS ADVIES B.V.niet binnen de hierboven weergegeven termijn is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is Opdrachtgever aan OSIRIS ADVIES B.V.over het openstaande factuurbedrag met ingang van de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per verstreken kalendermaand of gedeelte daarvan, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.
7. Alle door OSIRIS ADVIES B.V.gemaakte kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering komen voor rekening van Opdrachtgever.
De kosten van buitengerechtelijke invordering wordt tussen partijen gefixeerd op het bedrag becijferd overeenkomstig de systematiek van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, en zijn door Opdrachtgever verschuldigd zodra OSIRIS ADVIES B.V.na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot buitengerechtelijke incasso.
De kosten van gerechtelijke invordering worden gefixeerd op het bedrag dat door enige procesgemachtigde of advocaat aan OSIRIS ADVIES B.V.in rekening is gebracht, waarbij de administratie van OSIRIS ADVIES B.V.jegens Opdrachtgever dwingend bewijs oplevert van het bestaan en de omvang van die gerechtelijke kosten. De door de rechter vastgestelde geliquideerde proceskosten zijn begrepen in hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van dit artikellid aan OSIRIS ADVIES B.V.is verschuldigd. De gerechtelijke kosten zijn conform dit artikellid door Opdrachtgever ook aan OSIRIS ADVIES B.V.verschuldigd, indien de rechter geen proceskostenveroordeling uitspreekt jegens Opdrachtgever, of indien die wordt uitgesproken ten laste van OSIRIS ADVIES B.V..

 

Artikel 5

Partijen zijn jegens elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, onverminderde de nakoming van een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens. Het is partijen derhalve niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/ of gegevens met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) maken of aan derde ter beschikking te stellen. Informatie en gegevens zullen in ieder geval vertrouwelijk worden beschouwd indien door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
De plicht tot geheimhouding eindigt één jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij ander is overeengekomen.

 

Artikel 6     

1. Iedere offerte van OSIRIS ADVIES B.V.is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan OSIRIS ADVIES B.V.is verstrekt, of anderszins door Opdrachtgever openbaar is gemaakt.  Opdrachtgever staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn of alsnog tijdig zullen worden verstrekt, dat deze juist en volledig zijn en dat de verstrekking daarvan aan en het gebruik daarvan vervolgens door OSIRIS ADVIES B.V.onder de overeenkomst met Opdrachtgever geen inbreuk maakt op de (vermogens-, persoonlijkheids- dan wel privacy-)rechten van derden. Schade voortvloeiend uit schending van deze garantieverbintenis door Opdrachtgever, ontstaan bij Opdrachtgever, OSIRIS ADVIES B.V.en/of derden komt uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever, en OSIRIS ADVIES B.V.is daarvoor nimmer aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart OSIRIS ADVIES B.V.in en buiten rechte tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten en/of individuen tegen OSIRIS ADVIES B.V.voortkomende uit enige inbreuk door Opdrachtgever op de in dit artikellid omschreven garantieverbintenis.
2. Opdrachtgever staat in voor de tijdige en voldoende beschikbaarheid de van medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van OSIRIS ADVIES B.V.betrokken (zullen) zijn. Als OSIRIS ADVIES B.V.daar om verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn locatie(s) OSIRIS ADVIES B.V.kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en fax- en/ of datanetaansluiting.
3.Opdrachtgever verbindt zich ertoe OSIRIS ADVIES B.V.steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te (blijven) verschaffen in de door OSIRIS ADVIES B.V.aangeduide vorm, en voorts alle door OSIRIS ADVIES B.V.verzochte medewerking te (blijven) verlenen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling jegens OSIRIS ADVIES B.V.in schuldeisersverzuim komt te verkeren.

4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van OSIRIS ADVIES B.V.staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft OSIRIS ADVIES B.V.het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan, en heeft OSIRIS ADVIES B.V.- voor zover de aard van de tekortkoming van Opdrachtgever zulks rechtvaardigt - het recht om de daardoor ontstane kosten en niet gerealiseerde urenverrichtingen volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, onverminderd alle overige uit de wet aan OSIRIS ADVIES B.V.toekomende rechten.
 

Artikel 7

1. De overeenkomst met Opdrachtgever wordt als regel voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij schriftelijk een andere bepaalde termijn is overeengekomen.
2. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de initiële periode telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar, tenzij Opdrachtgever of OSIRIS ADVIES B.V.de overeenkomst schriftelijk per aangetekende post heeft beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

3. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en OSIRIS ADVIES B.V., kan door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging per aangetekende brief worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van enige kalendermaand.

Artikel 8

1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van OSIRIS ADVIES B.V., alsook onder meer, doch niet uitsluitend, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en/of voor opdrachtnemer werkzame personen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van OSIRIS ADVIES B.V.opgeschort, en is een eventuele tekortkoming in de nakoming niet toerekenbaar aan OSIRIS ADVIES B.V..
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door OSIRIS ADVIES B.V.niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, en OSIRIS ADVIES B.V.zich op overmacht beroept, is OSIRIS ADVIES B.V.bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien OSIRIS ADVIES B.V.bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel nog gedeeltelijk kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 9

Indien OSIRIS ADVIES B.V.op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen als Prestatie vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door Opdrachtgever aan OSIRIS ADVIES B.V.worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van OSIRIS ADVIES B.V.. OSIRIS ADVIES B.V.is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. In het geval dat OSIRIS ADVIES B.V.B.V. is begonnen met het uitvoeren van voornoemde werkzaamheden, prestaties en/ of leveringen en mocht blijken dat de opdracht daartoe niet ter zake bevoegde werknemers van Opdrachtgever is verstrekt, blijft Opdrachtgever niettemin gehouden de aan deze werkzaamheden, prestaties en/ of leveringen verbonden vergoedingen, aan OSIRIS ADVIES B.V.te voldoen. In een zodanig geval zal OSIRIS ADVIES B.V.deze werkzaamheden, prestaties en/ of leveringen op eerste aanwijzing van Opdrachtgever opschorten of staken.
 

Artikel 10

1. OSIRIS ADVIES B.V.is gerechtigd om al dan niet namens en telkens voor rekening van Opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden in te schakelen, waarbij OSIRIS ADVIES B.V.de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Aan OSIRIS ADVIES B.V.verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een door een derde bedongen aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
2. OSIRIS ADVIES B.V.is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde in concreto verhaalbaar is. Aan de aansprakelijkheid van OSIRIS ADVIES B.V.jegens Opdrachtgever is in die gevallen door OSIRIS ADVIES B.V.geheel voldaan door het cederen van haar rechten op schadevergoeding jegens de desbetreffende derde aan Opdrachtgever.

Artikel 11

1. OSIRIS ADVIES B.V.B.V. stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift.

2. OSIRIS ADVIES B.V.is eerst gehouden tot uitvoering van de opdracht, indien de samenwerkingsovereenkomst of een ander document waarin of op basis waarvan de werkzaamheden zijn bepaald, door Opdrachtgever bevoegdelijk is ondertekend, en nadat een overeengekomen voorschot of andere vorm van zekerheid door OSIRIS ADVIES B.V.is ontvangen.

3. Op OSIRIS ADVIES B.V.zal telkens slechts een inspanningsverbintenis rusten, en OSIRIS ADVIES B.V.garandeert derhalve nimmer enig resultaat van de opdracht, noch behoeft zij daarvoor anderszins in te
staan. Het honorarium van OSIRIS ADVIES B.V.is qua hoogte of verschuldigdheid door Opdrachtgever niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Artikel 12
1. OSIRIS ADVIES B.V.heeft het recht om de overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te beëindigen als er sprake is van een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, en Opdrachtgever de tekortkoming na ingebrekestelling door OSIRIS ADVIES B.V.niet heeft hersteld binnen de daarvoor door OSIRIS ADVIES B.V.gestelde termijn. Daarbij is niet vereist dat de tekortkoming ook toerekenbaar is.
2. OSIRIS ADVIES B.V.heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen als:

a)       er sprake is van (een aanvraag tot) (i) faillissement, (ii) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) ondercuratelestelling van Opdrachtgever of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van Opdrachtgever garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt, dan wel ten aanzien van (een van) hen enige (andere) maatregel als vermeld op bijlage A bij EU Verordening 2015/848 van 20 mei 2015 wordt toegepast, en/of

b)       Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk of de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt en/of

c)       onder Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, en/of

d)       OSIRIS ADVIES B.V.goede gronden heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen.
3. Alle vorderingen die OSIRIS ADVIES B.V.in of voortvloeiend uit de in lid 2 hiervoor genoemde situaties op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
4. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van OSIRIS ADVIES B.V.de (nadere) zekerheden te verstrekken ter meerdere zekerheid van de (resterende) nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever jegens OSIRIS ADVIES B.V., welke door OSIRIS ADVIES B.V.worden aangewezen, waaronder doch daartoe niet beperkt: bankgarantie, concerngarantie, pandrecht op roerende zaken en/of vorderingen, hypotheekrecht, overdracht van voorwaardelijke eigendom, en combinaties hiervan.

 

Artikel 13

1. OSIRIS ADVIES B.V.komt jegens Opdrachtgever eerst in wettig verzuim, na deugdelijke ingebrekestelling ex artikel 6:82 lid 1, waarbij de redelijke termijn als daarin bedoeld op tenminste drie weken wordt gesteld, en een beroep op artikel 6:82 lid 2 en/of 6:83 BW door Opdrachtgever tussen partijen wordt uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid van OSIRIS ADVIES B.V.is steeds beperkt tot het bedrag dat de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert, verhoogd met het eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt enige aanspraak op schadevergoeding jegens OSIRIS ADVIES B.V., indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde instantie aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 14                                                                                                

OSIRIS ADVIES B.V.behoudt zich alle industriële- en intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege OSIRIS ADVIES B.V.zijn ontwikkeld, of reeds eerder door of vanwege OSIRIS ADVIES B.V.waren ontwikkeld. De aan OSIRIS ADVIES B.V.verleende opdracht ziet niet (mede) op het tot stand brengen van werken beschermd door zodanige eigendomsrechten, en het loon van OSIRIS ADVIES B.V.behelst daarvoor dus ook geen vergoeding.

Artikel 15
1.       Data, modellen, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden, protocollen, beschrijvingen en procedures die door OSIRIS ADVIES B.V.zijn verstrekt, blijven eigendom van OSIRIS ADVIES B.V.en mogen, anders dan ten behoeve van de Prestatie, door Opdrachtgever niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt, noch anderszins benut worden.

2.       Opdrachtgever garandeert dat het verrichten van de Prestatie geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht en merkenrecht) van derden. Opdrachtgever vrijwaart OSIRIS ADVIES B.V.in en buiten rechte van aanspraken van derden wegen inbreuk op deze rechten en vergoedt op eerste verzoek alle daaruit voor OSIRIS ADVIES B.V.voortvloeiende schade, inclusief rente en kosten.

3.       Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OSIRIS ADVIES B.V.de naam Van OSIRIS ADVIES B.V.en/of het logo van OSIRIS ADVIES B.V.te gebruiken, op welke wijze dan ook.

4.       Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtgever mag OSIRIS ADVIES B.V., zonder verdere restricties, alle informatie die OSIRIS ADVIES B.V.verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken en (her)gebruiken.

5.       Opdrachtgever garandeert dat alle data die hij ter beschikking stelt aan OSIRIS ADVIES B.V.op een rechtmatige wijze zijn verkregen en op een rechtmatige wijze ter beschikking zijn gesteld aan OSIRIS ADVIES B.V., en dat de data (en het verstrekken daarvan) geen inbreuk maken op rechten van derden.

6.       Opdrachtgever is verplicht om eventuele datalekken waarbij persoonsgegevens betrokken zijn ten aanzien waarvan OSIRIS ADVIES B.V.geldt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, direct schriftelijk te melden aan OSIRIS ADVIES B.V.. 

7.       Opdrachtgever vrijwaart OSIRIS ADVIES B.V.in en buiten rechte tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten en/of individuen tegen OSIRIS ADVIES B.V.voortkomende uit enige inbreuk door Opdrachtgever en/of diens dataverwerker op rechten van derden of verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving, zoals die tijdens de duur van de uitvoering van de Overeenkomst van kracht zijn of worden, waaronder doch daartoe niet beperkt die ter uitvoering van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

Artikel 16

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Opdrachtgever verbindt zich jegens OSIRIS ADVIES B.V.deze forumkeuze niet in rechte te betwisten, op straffe van gehoudenheid tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende kosten voor OSIRIS ADVIES B.V., waaronder die van rechtsbijstand, griffierechten, arbitragekosten, executiekosten et cetera, ook voor zover uitstijgend boven in enig geding toegekende proceskostenvergoedingen en/of uitstijgend boven de volgens de gebruikelijke tarieven te liquideren proceskosten.

 

Terneuzen, mei 2020